Sử dụng Hàm Weekday trong Excel

Hàm WEEKDAY trong Excel được sử dụng để trả về một số nguyên đại diện cho ngày trong tuần tương ứng với một ngày cụ thể. Các giá trị trả về phụ thuộc vào cách bạn thiết lập tuần trong hệ thống máy tính (ví dụ: tuần bắt đầu từ ngày nào và có 7 ngày trong tuần).

Cú pháp của hàm WEEKDAY như sau:

“`excel
WEEKDAY(date, [return_type])
“`

Trong đó:
– `date`: Ngày mà bạn muốn kiểm tra.
– `return_type` (tùy chọn): Loại kết quả trả về. Giá trị mặc định là 1.

Giá trị `return_type` xác định cách WEEKDAY trả về ngày trong tuần. Có các giá trị sau cho `return_type`:
– `1` hoặc không được chỉ định: Trả về số nguyên từ 1 đến 7, trong đó 1 là ngày Chủ nhật và 7 là ngày Thứ Bảy.
– `2`: Trả về số nguyên từ 1 đến 7, trong đó 1 là ngày Thứ Hai và 7 là ngày Chủ nhật.
– `3`: Trả về số nguyên từ 0 đến 6, trong đó 0 là ngày Chủ nhật và 6 là ngày Thứ Bảy.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel:

“`
A1: 04/05/2023

B1: =WEEKDAY(A1)
“`

Nếu tuần trong hệ thống máy tính của bạn bắt đầu từ Chủ nhật, ô B1 sẽ hiển thị giá trị `6`, vì ngày 04/05/2023 là một ngày Thứ Sáu.

Lưu ý rằng WEEKDAY trả về giá trị dựa trên cài đặt tuần của hệ thống máy tính, do đó, kết quả có thể khác nhau trên các máy tính khác nhau tùy thuộc vào cài đặt ngày của từng hệ thống.

  • Add Your Comment