Sử dụng hàm WORKDAY trong Microsoft Excel

Hàm WORKDAY trong Microsoft Excel được sử dụng để tính toán ngày làm việc tiếp theo hoặc trước đó dựa trên một ngày cụ thể và số ngày làm việc được chỉ định. Cú pháp của hàm này như sau:

WORKDAY(start_date, days, [holidays])

Trong đó:
– start_date: Ngày bắt đầu, là ngày cụ thể từ đó bạn muốn tính toán.
– days: Số ngày làm việc bạn muốn thêm hoặc trừ từ ngày bắt đầu. Điều này có thể là số nguyên dương để tính ngày làm việc tiếp theo, hoặc số nguyên âm để tính ngày làm việc trước đó.
– [holidays]: Một phạm vi hoặc một mảng chứa danh sách các ngày nghỉ. Đây là một đối số tùy chọn. Bạn có thể bỏ qua nếu không muốn tính cả ngày nghỉ.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm WORKDAY trong Excel:

Giả sử bạn có ngày bắt đầu là 01/05/2023 và bạn muốn tính ngày làm việc tiếp theo sau 5 ngày làm việc, bỏ qua ngày nghỉ cuối tuần.

Công thức sử dụng hàm WORKDAY sẽ là:
=WORKDAY(DATE(2023, 5, 1), 5)

Trong ví dụ này, hàm WORKDAY sẽ trả về ngày làm việc tiếp theo sau 5 ngày làm việc kể từ ngày 01/05/2023.

Lưu ý: Bạn cần chắc chắn rằng định dạng ngày trong Excel là đúng để đảm bảo tính toán chính xác.

  • Add Your Comment