Sửa đổi cột, hàng trong exel 2019

Trong Excel 2019, bạn có thể dễ dàng sửa đổi cột, hàng và cell trong bảng tính. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản:

1. Sửa đổi cột: Để sửa đổi tên của một cột, bạn có thể thực hiện các bước sau:
– Di chuột vào chữ cái đại diện cho cột muốn sửa đổi (ví dụ: di chuột vào “A” cho cột A).
– Chuột phải và chọn “Đổi tên” từ menu ngữ cảnh.
– Nhập tên mới cho cột và nhấn Enter.

2. Sửa đổi hàng: Để sửa đổi số thứ tự của một hàng, bạn có thể làm như sau:
– Di chuột vào số thứ tự đại diện cho hàng muốn sửa đổi (ví dụ: di chuột vào “1” cho hàng 1).
– Chuột phải và chọn “Đổi tên” từ menu ngữ cảnh.
– Nhập số thứ tự mới cho hàng và nhấn Enter.

3. Sửa đổi cell: Để sửa đổi nội dung của một cell, làm theo các bước sau:
– Nhấp chuột vào cell mà bạn muốn sửa đổi.
– Gõ nội dung mới trực tiếp vào cell và nhấn Enter hoặc di chuyển đến cell khác.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sửa đổi kích thước của các cột và hàng trong bảng tính:
– Sửa đổi kích thước cột: Di chuột vào biên phải của cột mà bạn muốn thay đổi, con trỏ chuột sẽ biến thành mũi tên kéo lên xuống. Kéo biên để điều chỉnh kích thước cột.
– Sửa đổi kích thước hàng: Di chuột vào biên dưới của hàng mà bạn muốn thay đổi, con trỏ chuột sẽ biến thành mũi tên kéo qua phải. Kéo biên để điều chỉnh kích thước hàng.

Nhớ rằng việc sửa đổi cột, hàng và cell trong Excel 2019 có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và hiển thị của bảng tính.

  • Add Your Comment