Tạo các công thức phức tạp trong exel 2019

Trong Excel 2019, bạn có thể tạo các công thức phức tạp bằng cách kết hợp các toán tử và hàm để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Dưới đây là một số ví dụ về các công thức phức tạp bạn có thể tạo trong Excel 2019:

1. Công thức IF với hàm SUM:
=IF(A1>10, SUM(B1:B5), SUM(C1:C5))
Trong ví dụ này, nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10, công thức sẽ tính tổng các giá trị trong phạm vi B1:B5. Ngược lại, nó sẽ tính tổng các giá trị trong phạm vi C1:C5.

2. Công thức với hàm COUNTIF và VLOOKUP:
=COUNTIF(A1:A10, VLOOKUP(B1, C1:D10, 2, FALSE))
Trong ví dụ này, công thức sẽ sử dụng hàm VLOOKUP để tìm giá trị trong ô B1 trong phạm vi C1:D10. Sau đó, nó sẽ sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của giá trị đó trong phạm vi A1:A10.

3. Công thức với hàm IF và AND:
=IF(AND(A1>10, B1<20), “True”, “False”)
Trong ví dụ này, nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10 và giá trị trong ô B1 nhỏ hơn 20, công thức sẽ trả về “True”. Ngược lại, nó sẽ trả về “False”.

4. Công thức với hàm IFERROR và AVERAGE:
=IFERROR(AVERAGE(A1:A10), “Error”)
Trong ví dụ này, công thức sẽ tính trung bình các giá trị trong phạm vi A1:A10. Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình tính toán, nó sẽ hiển thị thông báo “Error”.

5. Công thức với hàm CONCATENATE và IF:
=CONCATENATE(IF(A1=”Male”, “Mr. “, “Ms. “), B1)
Trong ví dụ này, công thức sẽ kiểm tra giá trị trong ô A1. Nếu nó là “Male”, nó sẽ thêm “Mr. ” vào trước giá trị trong ô B1. Nếu không, nó sẽ thêm “Ms. ” vào trước giá trị trong ô B1.

Các ví dụ trên chỉ là một số trong số rất nhiều cách bạn có thể tạo các công thức phức tạp trong Excel 2019. Bạn có thể kết hợp các hàm và toán tử khác nhau để đáp ứng các yêu cầu trong Excel.

6. Công thức với hàm INDEX và MATCH:
=INDEX(A1:A10, MATCH(B1, C1:C10, 0))
Trong ví dụ này, công thức sử dụng hàm MATCH để tìm vị trí của giá trị trong ô B1 trong phạm vi C1:C10. Sau đó, hàm INDEX được sử dụng để trả về giá trị tương ứng từ phạm vi A1:A10 dựa trên vị trí được tìm thấy.

7. Công thức với hàm SUMIFS và DATE:
=SUMIFS(B1:B10, A1:A10, “>=”&DATE(2022, 1, 1), A1:A10, “<=”&DATE(2022, 12, 31))
Trong ví dụ này, công thức tính tổng các giá trị trong phạm vi B1:B10 chỉ khi các giá trị trong phạm vi A1:A10 nằm trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

8. Công thức với hàm LEN và SUBSTITUTE:
=LEN(SUBSTITUTE(A1, ” “, “”))
Trong ví dụ này, công thức tính độ dài của giá trị trong ô A1 sau khi loại bỏ tất cả các khoảng trắng bằng hàm SUBSTITUTE. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn đếm số ký tự thực tế trong một chuỗi văn bản mà không tính ký tự khoảng trắng.

9. Công thức với hàm IFERROR và VLOOKUP:
=IFERROR(VLOOKUP(A1, Sheet2!A1:B10, 2, FALSE), “Not Found”)
Trong ví dụ này, công thức sử dụng hàm VLOOKUP để tìm giá trị trong ô A1 trong phạm vi A1:B10 trên Sheet2. Nếu giá trị được tìm thấy, nó sẽ trả về giá trị tương ứng trong cột thứ hai. Nếu không tìm thấy, công thức sẽ hiển thị thông báo “Not Found” bằng hàm IFERROR.

Các ví dụ trên chỉ là một số trong số rất nhiều cách bạn có thể tạo các công thức phức tạp trong Excel 2019. Sử dụng các toán tử, hàm và tham chiếu ô, bạn có thể thực hiện các tính toán phức tạp và tùy chỉnh công thức theo yêu cầu của mình.

  • Add Your Comment