Tạo và mở workbook với exel 2019

Để tạo và mở workbook (bảng tính) trong Excel 2019, làm theo các bước sau:

Tạo workbook mới:
1. Mở Excel 2019.
2. Trên thanh menu, chọn “File”.
3. Chọn “New” để mở danh sách các mẫu workbook có sẵn.
4. Bạn có thể chọn một mẫu workbook có sẵn hoặc chọn “Blank Workbook” để tạo workbook trống từ đầu.

Mở workbook đã có:
1. Mở Excel 2019.
2. Trên thanh menu, chọn “File”.
3. Chọn “Open” để mở hộp thoại Open.
4. Tìm đến vị trí lưu trữ workbook đã có trên máy tính của bạn.
5. Chọn workbook mà bạn muốn mở và nhấn “Open”.

Sau khi tạo hoặc mở workbook, Excel 2019 sẽ hiển thị bảng tính mặc định có tên “Sheet1”. Bạn có thể thêm bảng tính mới bằng cách nhấp chuột phải lên tab bảng tính hiện tại và chọn “Insert” hoặc sử dụng các phím tắt Ctrl + Shift + N.

Để lưu workbook, chọn “File” trên thanh menu, sau đó chọn “Save” hoặc “Save As” và đặt tên cho workbook của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt Ctrl + S để lưu workbook.

Lưu ý rằng các bước trên có thể có một số khác biệt nhỏ tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Excel bạn đang sử dụng, nhưng cách thực hiện chủ yếu tương tự.

  • Add Your Comment