Thêm và Xóa hàng và cột trong Excel

Để thêm hàng hoặc cột vào một bảng tính Excel, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. Chọn cột hoặc hàng mà bạn muốn thêm vào.
2. Nhấn chuột phải vào cột hoặc hàng được chọn.
3. Chọn “Chèn cột” hoặc “Chèn hàng” từ menu nhấp chuột phải.

Nếu bạn muốn xóa hàng hoặc cột khỏi bảng tính Excel, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chọn cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa.
2. Nhấn chuột phải vào cột hoặc hàng được chọn.
3. Chọn “Xóa cột” hoặc “Xóa hàng” từ menu nhấp chuột phải.

Nếu bạn muốn xóa nhiều hàng hoặc cột cùng một lúc, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chọn nhiều hàng hoặc cột bằng cách giữ phím Shift hoặc Ctrl khi nhấn chuột vào các tiêu đề hàng hoặc cột.
2. Nhấn chuột phải vào một tiêu đề hàng hoặc cột đã chọn.
3. Chọn “Xóa cột” hoặc “Xóa hàng” từ menu nhấp chuột phải.

  • Add Your Comment