What-if Analysis (Phân tích Nếu-thì) trong exel 2019

Tính năng “What-if Analysis” (Phân tích Nếu-thì) trong Excel 2019 cho phép bạn thực hiện các phân tích và tính toán dựa trên các giả định và kịch bản khác nhau. Điều này giúp bạn đánh giá tác động của các thay đổi trong dữ liệu đầu vào đến kết quả cuối cùng. Dưới đây là một số công cụ phân tích Nếu-thì phổ biến trong Excel 2019:

1. Data Tables (Bảng dữ liệu): Bảng dữ liệu cho phép bạn tạo các bảng tính để tự động tính toán và hiển thị kết quả cho các giả định khác nhau. Bạn có thể tạo các bảng dữ liệu 1 chiều hoặc 2 chiều và thay đổi giá trị trong các ô đầu vào để xem kết quả tương ứng thay đổi như thế nào.

2. Scenario Manager (Bộ Quản lý Kịch bản): Bộ Quản lý Kịch bản cho phép bạn tạo và quản lý các kịch bản khác nhau cho các giả định và tham số trong bảng tính. Bạn có thể tạo ra nhiều kịch bản với các giá trị khác nhau và dễ dàng chuyển đổi giữa chúng để xem tác động của từng kịch bản lên kết quả.

3. Goal Seek (Tìm mục tiêu): Tính năng Goal Seek cho phép bạn tìm ra giá trị đầu vào mà khi thay đổi nó, kết quả đầu ra sẽ đạt được mục tiêu mong muốn. Bạn chỉ cần chỉ định mục tiêu và điều kiện, Excel sẽ tìm ra giá trị cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

4. Solver: Solver là một công cụ mạnh mẽ trong Excel cho phép bạn tìm ra giải pháp tối ưu dựa trên các ràng buộc và giới hạn. Bạn có thể định nghĩa các biến và ràng buộc, sau đó Solver sẽ tìm ra giá trị tối ưu cho các biến đó để đạt được mục tiêu được đề ra.

5. Data Analysis ToolPak (Bộ công cụ Phân tích dữ liệu): Data Analysis ToolPak là một add-in mở rộng trong Excel 2019 cung cấp nhiều công cụ phân tích mạnh mẽ như Regression (Hồi quy), Descriptive Statistics (Thống kê mô tả), t-Test (Kiểm định t), v.v. Điều này cho phép bạn thực hiện các phân tích phức tạp dữ liệu và xem tác động của các thay đổi đến kết quả.

6. Scenarios (Kịch bản): Kịch bản cho phép bạn tạo và quản lý các tập hợp các giả định khác nhau trong bảng tính. Bạn có thể tạo ra các kịch bản với các giá trị khác nhau cho các ô đầu vào và dễ dàng chuyển đổi giữa chúng để xem kết quả tương ứng.

7. Data Tables (Bảng dữ liệu): Bảng dữ liệu cung cấp khả năng tạo ra các bảng tính để tự động tính toán kết quả cho các giả định khác nhau. Bạn có thể tạo các bảng dữ liệu 1 chiều hoặc 2 chiều và thay đổi giá trị trong các ô đầu vào để xem kết quả tương ứng thay đổi như thế nào.

8. Goal Seek (Tìm mục tiêu): Tính năng Goal Seek cho phép bạn tìm ra giá trị đầu vào cần thiết để đạt được một kết quả mong muốn. Bạn chỉ cần chỉ định mục tiêu và điều kiện, Excel sẽ tìm ra giá trị cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

9. Solver: Solver là một công cụ mạnh mẽ trong Excel cho phép bạn tìm giải pháp tối ưu dựa trên các ràng buộc và giới hạn. Bạn có thể định nghĩa các biến, ràng buộc và hàm mục tiêu, sau đó Solver sẽ tìm ra giá trị tối ưu cho các biến đó để đạt được mục tiêu được đề ra.

10. Data Analysis ToolPak (Bộ công cụ Phân tích dữ liệu): Data Analysis ToolPak cung cấp các công cụ phân tích thống kê và dự báo trong Excel 2019. Bạn có thể sử dụng các công cụ như hồi quy, phân tích biến thiên, phân tích dạng sóng, v.v. để thực hiện phân tích chi tiết và đưa ra dự báo dựa trên dữ liệu hiện có.

Tính năng “What-if Analysis” trong Excel 2019 cung cấp nhiều công cụ và phương pháp để thực hiện các phân tích dựa trên các giả định và kịch bản khác nhau, giúp bạn đánh giá tác động của các thay đổi trong dữ liệu đầu vào đến kết quả cuối cùng.

  • Add Your Comment