Xử lý lỗi trùng tên biến trong Exel khi sao lưu hoặc copy

 

Nếu bạn di chuyển hoặc sao chép một sheet trong Excel và gặp thông báo lỗi về trùng tên biến, có thể có một số lý do:

1. Tên sheet trùng với tên sheet đã có trong file Excel: Nếu sheet đã được tạo trước đó có cùng tên, Excel sẽ báo lỗi khi bạn cố gắng di chuyển hoặc sao chép sheet đó.

2. Tên sheet trùng với tên của một biến, tên của một tên đã được sử dụng trong mã VBA hoặc công thức: Nếu tên sheet trùng với tên một biến hoặc tên đã được sử dụng trong mã VBA hoặc công thức, Excel sẽ không cho phép bạn đổi tên sheet.

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể làm như sau:

1. Thay đổi tên sheet: Nếu tên sheet trùng với một tên sheet đã có trong file Excel, hãy đổi tên sheet hiện tại thành một tên khác mà không trùng với bất kỳ tên sheet nào khác trong file Excel.

2. Sử dụng tên khác cho biến hoặc tên đã được sử dụng trong mã VBA hoặc công thức: Nếu tên sheet trùng với một biến hoặc tên đã được sử dụng trong mã VBA hoặc công thức, hãy đổi tên biến hoặc tên khác mà không trùng với tên sheet hiện tại.

3. Đặt tên sheet có ý nghĩa độc lập: Để tránh trùng tên với các biến và tên đã được sử dụng trong mã VBA hoặc công thức, hãy đặt tên cho sheet của bạn sao cho không trùng với bất kỳ tên nào khác trong file Excel.

 

  • Add Your Comment